Политика за защита на личните данни на „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който е с цел да защити използването на лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Регламентът нарича използването на лични данни ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползвате услугите на сайта www.sharenoto.com („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Политика на „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД

  • Законосъобразност и прозрачност

Обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:
– с цел да спазим задълженията си към Вас, когато предоставяме нашите услуги;
– с Ваше съгласие, когато това е необходимо;
–  с друга законосъобразна цел.
Вие сами решавате дали и как да използвате услугите ни.

  • Право на информиран избор

Предоставяме точна информация и даваме право на избор за типа лични данни, които събираме, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме.

  • Достъп до данните

Предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас Ваши лични данни.

  • Ограничение на целите

Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

  • Сигурност на данните

За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, не ги предоставяме на никой, освен на куриерски фирми, които спазват закона.

Как използваме лични данни
„АЕ Арт енд Емоушън“ ООД използва лична информация, за да може да изпълним задълженията си към потребителите на www.sharenoto.com, на нашите услуги описани в Общите условия.

Какви данни събираме
Личните данни, които събираме от Вас, зависят от услугите, които използвате и включват следното:

Информация, която предоставяте директно

  • Информация за обратна връзка (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
  • Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители.

Как опазваме данни
В „АЕ Арт енд Емоушън“ ООД въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Упражняване на права и връзка с нас
Имате право на достъп до всички лични данни, които са ни предоставени, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им.

  • Право на изтриване (правото да бъдете забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

  • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас.
Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях:

Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел: 00359 2 9153518

Промени в нашата Политика за защита на личните данни
Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от февруари 2024 г.